Política de privacitat

  • Inici
  • Política de privacitat

Versió:  13/05/2019

Finques Santa Cristina* es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Finques Santa Cristina* implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Finques Santa Cristina* no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament: Finques Santa Cristina*
Email: informacio@finquessantacristina.com
Finalitat del tractament: Oferir i gestionar els nostres serveis immobiliaris.
Legitimació: Consentiment obtingut de l’interessat.
Execució del contracte de serveis.
Destinataris: Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones: Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació: Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

*Finques Santa Cristina es gestionada per Finques Santa Cristina, SL.

Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
FINQUES SANTA CRISTINA, S.L.
NIF: B-17717216
Adreça: Pere Gerones, 21 - 17246 Santa Cristina d'Aro - Girona.
Tel.: 0034 972 83 52 66
Email: informacio@finquessantacristina.com
Serveis de gestió immobiliaria.
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
· Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de gestió immobiliaria.
· En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
· Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
· Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
· Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
· En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

· Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
· Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
· En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
· També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
· Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
· Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
· Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que  podem tractar són:
· Dades de caràcter identificatiu
· Adreces postals o electròniques
En el cas dels currículums, també:
· Característiques personals
· Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:
· Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
· Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
· Control d'accés a les dades.
· Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.